O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001359831
Chovateľský poriadok SCKCHSK – SPZ

1. Všeobecné ustanovenia

Chovateľský poriadok SCKCHSK slúži na riadenie chovu plemena Cavalier King Charles Spaniel a King Charles Spaniel. Zaväzuje členov klubu dodržiavať platný štandard FCI a všeobecne platné právne predpisy. Doplnky k chovateľskému poriadku musia byť schválené členskou schôdzou SCKCHSK.

2. Definícia základných pojmov

2.1. Preukaz o pôvode psa (PPP) je úradný písomný doklad, vydaný oprávnenou plemennou knihou, ktorý musí obsahovať:
- meno psa a chovateľskej stanice
- plemeno psa, druh a farbu srsti
- dátum narodenia psa
- pohlavie
- číslo zápisu
- predkov uvedených do 4. generácie
- pečiatku vydávajúcej plemennej knihy
- podpisy zodpovedného pracovníka plemennej knihy, chovateľa a majiteľa psa

2.2. Plemeno v zmysle tohto CHP tvoria psi a sučky s platným PPP, ktorý vydala niektorá z plemenných kníh členských alebo pridružených organizácií FCI.

2.3. Chovný jedinec je pes alebo sučka, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do chovu dané týmto CHP a sú zapísaní v registri chovných jedincov.

2.4. Majiteľ je osoba alebo organizácia, ktorá právoplatne získala chovného jedinca a vlastní jeho PPP. Majiteľ v čase používania jedinca na chovateľské účely musí byť členom chovateľského klubu. Majiteľ chovného jedinca musí každú zmenu vo vlastníctve, stratu alebo úhyn jedinca písomne oznámiť klubu a plemennej knihe.

2.5. Chovateľ je osoba alebo organizácia, ktorá v dobe vrhu sučky je majiteľom alebo držiteľom a má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice. Ak prešla oplodnená sučka do vlastníctva inej osoby, chovateľom je nový vlastník, ak si pôvodný majiteľ chovnej sučky písomne nevyhradil právo zápisu narodených šteniat. Ak nie je dohodnuté inak, na nového majiteľa sa prenášajú aj práva a povinnosti súvisiace s párením chovným psom.

2.6 Držiteľ je osoba alebo organizácia, ktorá je poverená k chovateľskému využitiu určitého chovného jedinca. Držiteľ chovného jedinca musí byť tiež členom chovateľského klubu.

2.7. Chov je cieľavedomá plemenitba, ku ktorej sa môžu využiť iba chovné jedince, ktoré sú v dobrom zdravotnom stave a spĺňajú všetky podmienky tohto CHP.
Chovateľský klub je povinný zaznamenávať známe dedičné chyby, napríklad DBK alebo PRA, metodicky ich potierať, neustále zaznamenávať ich vývoj a na základe požiadavky SKJ o nich poskytnúť správu.

2.8. Tetovača šteniat si chovateľ môže vybrať zo zoznamu, ktorý mu na požiadanie vydá klub.

2.9. Chovateľská stanica je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena psa a je z neho zrejmý chov, z ktorého pes pochádza. Chránenie názvov chovateľských staníc a ich evidenciu pre chovateľov zabezpečuje plemenná kniha. Chovateľ môže mať chránený názov chovateľskej stanice len jeden. Chránenie názvu chovateľskej stanice je osobné a celoživotné.

3. Chov

Chov oboch v klube združených plemien je riadený.

3.1. Pre riadený chov sa vyžaduje:

a) čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode
b) dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov

c) úspešné absolvovanie bonitácie s výsledkom chovný najskôr vo veku 12 mesiacov (horná hranica nie je obmedzená) a prideleným bonitačným kódom

d) absolvovanie minimálne jednej výstavy a to Špeciálnej alebo Klubovej výstavy SCKCHSK, alebo dvoch iných výstav so zadávaním CAC SR v triede mladých, strednej, otvorenej alebo šampiónov so získaním známky minimálne veľmi dobrý pre psov aj sučky pred bonitáciou.

3.2. Zaradenie jedinca do chovu potvrdzuje po úspešnej bonitácii člen bonitačnej komisie zápisom bonitačného kódu do PPP

3.3. Chovnosť sučiek končí dňom dovŕšenia 8 rokov veku (sučka môže byť párená pred dovŕšením tohto veku). Predĺženie chovnosti sučky je možné na základe výnimky, ktorú udelí výbor klubu. O výnimku žiada chovateľ písomne. Chovnosť psov nie je vekom obmedzená.

3.4. Klub organizuje zvod plemenníkov pri Klubových a Špeciálnych výstavách. Účasť plemenníka (do 8 rokov veku) na zvode je povinná raz za dva roky. Je to podmienka pre jeho ďalšie využívanie v chove.

4. Riadenie chovu

4.1. Chovateľský poriadok povoľuje ponechať plný počet šteniat vo vrhu.

4.2. Suka môže mať v kalendárnom roku iba jeden vrh, vo výnimočných prípadoch maximálne tri vrhy v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov .

4.3. Pripúšťacie povolenie (krycí list) je základný chovateľský doklad, ktorý vyhotovuje PCH SCKCHSK. O krycí list musí chovateľ požiadať doporučeným listom príslušného PCH aspoň šesť týždňov pred predpokladaným honcovaním sučky. K prvej žiadosti priloží fotokópiu PPP. Krycí list platí 12 mesiacov od dátumu vystavenia.

4.4. Krycí list sa vyhotovuje dvojmo, platný je iba s podpisom PCH a pre krytie, na ktoré bol vystavený. Krycí list zašle PCH na základe žiadosti chovateľovi do 3 týždňov po prijatí žiadosti. PCH v časti „krycí list“ uvedie psov, o ktorých žiadal majiteľ sučky. Pokiaľ si majiteľ sučky sám nevybral krycieho psa, PCH mu navrhne 3 psov, ktorí sú vhodní pre jeho sučku. Majiteľ sučky si vyberie jedného z nich. Majiteľ krycieho psa potvrdí krytie na tlačive svojim podpisom a do 8 dní zašle zelené tlačivo na SPZ a žlté PCH. Narodenie šteniat sa hlási do 7 dní PCH a majiteľovi krycieho psa. Chovateľ si vo veku šteniat 2-3 týždne (najneskôr však do 30 dní od dátumu narodenia) vyžiada od PCH prihlášku z zápisu šteniat – t.j. žiadosti o vydanie PPP. Na prihlášku k zápisu šteniat uvedie chovateľ meno tetovača, ktorého si vybral na tetovanie šteniat. PCH po preverení členstva a úplnosti údajov zašle tlačivá na plemennú knihu SPZ. Ak sa jedná o prvý vrh sučky, chovateľ zašle aj PPP sučky za účelom zapísania do registra chovných jedincov. Chovný pes sa preregistruje do registra chovných jedincov na požiadanie majiteľa alebo pri prvom vrhu. Ak chovateľ vyváža šteňatá do zahraničia, požiada už pri zápise plemennú knihu o povolenie na vývoz a vydanie vývozného povolenia a exportného PPP.

4.5. Záujemca o chov nesmie byť nútený k členstvu v chovateľskom klube, ktorý dané plemeno zastrešuje. Chovný jedinec však musí splniť podmienky chovnej spôsobilosti stanovené chovateľským klubom bez zreteľa na to, či majiteľ chovného jedinca je alebo nie je členom klubu. Pri splnení podmienok chovnej spôsobilosti a dodržiavaní pravidiel chovu stanovených klubom je chovateľský klub povinný zabezpečiť rovnaký servis členom i nečlenom. V prípade poskytovania služieb nečlenom klubu, môžu byť v cene služieb zohľadnené pre nečlenov náklady klubu vyplývajúce zo zabezpečenia úloh pri riadení chovu a zabezpečovaní činnosti klubu. Ceny služieb pre nečlenov klubu však nesmú byť likvidačné.

ceny poplatkov pre členov a nečlenov klubu:

  člen klubu nečlen
vystavenie krycieho listu - 15,-
Kontrola vrhu 17,- 34,-
Náhrady cestovného PHM/km - 0,30
Uchovnenie psa/sučky - bonitácia 7,- 30,-
Spravodaj - 3,50

4.6. Ak sučka nezabrezla, treba to oznámiť do 75 dní odo dňa párenia poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa.

4.7. Krycí list musí byť vyplnený aj v tom prípade, ak obaja jedinci patria tomu istému majiteľovi.

4.8. Odporúča sa písomná dohoda ohľadom spôsobu úhrady za párenie. Pri dohode o poskytnutí šteňaťa za párenie má majiteľ psa právo druhého výberu t.j. výberu zo šteniat, ktoré si neponecháva chovateľ pre seba. Ostatné podmienky sú vecou dohody, ktorá by mala obsahovať najmä tieto body:

a) termín výberu a odberu šteňaťa
b) termín, po ktorom nárok na výber a odber šteňaťa zaniká
c) forma inej úhrady za párenie
d) spôsob vyrovnania v prípade narodenia mŕtvych alebo jedného šteňaťa
e) spôsob vyrovnania v prípade, že vybraté šteňa do odberu uhynie

Nedodržanie dohody o spôsobe úhrady za párenie je vecou občiansko-právneho konania.

4.9. Počet párení u psa v jednom roku nie je obmedzený. Prestávka medzi jednotlivými páreniami má byť však aspoň 24 hodín.

5. Párenie, kontrola vrhu, predaj šteniat

5.1. Párenie sučky dvoma psami v priebehu jedného honcovania je neprípustné.

5.2. Ak majiteľ vlastní viac jedincov oboch pohlaví (sučky a viac psov) musí mať vybudované chovné zariadenia (zabezpečené oddelenie jedincov), zodpovedajúce plemenu, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu krytiu alebo prekrývaniu honcujúcich sa sučiek. V prípade nespĺňania tejto požiadavky je PCH povinný upozorniť chovateľa na tento stav, zároveň túto skutočnosť oznámi výboru klubu. Do vykonania nápravy je PCH povinný nevydávať chovateľovi krycie listy. Chovateľ sa proti rozhodnutiu môže odvolať na členskú schôdzu.

5.3 Kontrola vrhu: PCH alebo ním poverený člen výboru SCKCHSK vykoná kontrolu vrhu. V prípade podozrenia a odôvodnených pochybností o vhodných chovateľských podmienkach pre odchov šteniat kontrolu vrhu vykoná 3 členná komisia zložená z poradcu chovu a dvoch členov výboru klubu. V prípade zistenia nevhodných podmienok pri odchove, či nesúlad s podmienkami vyhlášky o vetrinárnej starostlivosti nebudú chovateľovi vystavované krycie listy. Kontrola vrhu je povinná.

5.4. Noví majitelia si preberajú šteňatá zaočkované a odčervené najskôr po 49 dni veku.
Šteňatá musia byť označené trvalým a nesfalšovateľným označením - čipom, uvedeným v preukaze o pôvode psa.
Chovateľ je povinný viesť evidenciu nadobúdateľov šteniat (meno a adresu) a archivovať ju minimálne 10 rokov.

Chovateľ je povinný odovzdať novému majiteľovi PPP a medzinárodný očkovací preukaz.

5.5. Všetky náklady spojené so zápisom šteniat, klubovou agendou súvisiacou s vrhom, tetovaním a poplatky za úkony Plemennej knihy hradí chovateľ.

5.6. Cena šteňaťa patrí do kategórie voľnej tvorby cien.

5.7. Tetovacie čísla prideľuje Plemenná kniha na základe žiadosti chovateľa.

5.8. Je vítané, ak chovateľ nahlási tajomníkovi klubu adresy nových majiteľov šteniat.

5.9. Všetka dokumentácia, ktorá sa týka chovu psov, je majetkom klubu.

6. Zápis importu

Do Plemennej knihy sa môžu zapísať len potomkovia jedincov, zapísaných v plemenných knihách členských krajín FCI alebo plemenných knihách krajín FCI uznaných, ak je ich pôvod preukázateľný najmenej v troch generáciách predkov.

7. Vývoz psov

Pri predaji psa do zahraničia musí majiteľ odovzdať nadobúdateľovi psa v zahraničí exportný preukaz o pôvode psa. Exportné preukazy vystavuje plemenná kniha na základe žiadosti chovateľa. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníctvom organizácií, ktoré sa zaoberajú komerčným predajom psov, je neprípustný v zmysle predpisov FCI a chovateľského poriadku SCKCHSK. Porušenie tohto poriadku vedie k jednoznačnému vylúčeniu člena z klubu a k následnému odobratiu chráneného názvu chovateľskej stanice.

8. Záverečné ustanovenie

Všetko tu nezahrnuté upravuje a dopĺňa Chovateľský a zápisný poriadok SPZ. Tento chovateľský poriadok Slovenského Cavalier a King Charles Spaniel klubu bol schválený členskou schôdzou Slovenského Cavalier a King Charles Spaniel klubu dňa 16.3.2013 a nadobúda platnosť dňom 17.3.2013.
Chovateľský poriadok doplnený a upravený podľa nového zápisného a chovateľského poriadku SPZ schválený kynologickou radou SPZ 2.3.2013..................................