O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001601009

Poplatky

Na tejto stránke si môžete overiť, koľko treba zaplatiť do klubu, ako členský poplatok a ďalšie platby dôležité pre chov a chod klubu. Nový poplatok za kontrolu vrhu a zápisné bolo schválené členskou schôdzou klubu 26.3.2022.
Členský príspevok - hradí sa každoročne, najneskôr do 28.2. daného roka vo výške 15, - Euro.
V prípade, že tento termín nestihnete, treba uhradiť členské zvýšené o zápisné, teda 20,- Euro. Neplatí pre nových členov.
V prípade, že ste sa prihlásili do klubu po 1.10. daného kalendárneho roka, platíte členský príspevok až od roka nasledujúceho.
Členský príspevok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet klubu v Slovenskej sporiteľni,
Názov účtu: Slovenský Cavalier a King Charles Spaniel Klub Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT code: GIBASKBX

IBAN: SK9609000000000011467458 BIC: GIBASKBX


Členovia z ČR môžu členský príspevok uhradiť na ktorejkoľvek z výstav, kde bude prítomný niekto z výboru klubu vo výške 15,- Euro v prípade nového člena + 5,-Eur zápisné.

Členskou schôdzou CSC boli schválené nové poplatky,
ktoré sú platné od 26. 3. 2022
člen nečlen
Zápisné pri vstupe do klubu
(V prípade, že prerušíte platenie členského
a opät chcete byť členom klubu, musíte znovu zaplatiť aj zápisné)
5,-
-
Členské na jeden kalendárny rok
(Členské je splatné vždy k 31. 1. daného roku,
za ktoré je uhrádzané)
15,-
-
ďalší rodinný príslušník 5,-
-
vystavenie krycieho listu pre nečlena
-
15,-
Kontrola vrhu 20,- 40,-
Náhrady cestovného PHM/km   0,30
Uchovnenie psa/sučky - bonitácia 10,- 30,-
Spravodaj
-
3,50Vystavenie preukazov o pôvode, preregistrácia do Registra chovných jedincov, zápis importu, chránenie názvu chovateľskej stanice sú záležitosti, ktoré vybavuje Slovenská plemenná kniha psov pri Slovenskom poľovníckom zväze. O výške poplatkov a ďalších podrobnostiach sa môžete informovať na telefónnom čísle 02-52623355,
alebo osobne na adrese: Slovenský poľovnícky zväz, Kynológia, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.