O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000712885
Archív 2018 Archív 2017 Archív 2016 Archív 2015-11Novinky


25.1.2019

Upozorňujeme chovateľov na nové tlačivo na Zápis šteniat, nájdete ho v rubrike Dôležité dokumenty.

Chovateľ je povinný poslať prihlášku do 60 dní od narodenia šteniec (vrátane začipovania šteniat) na adresu SPZ!

V prípade krytia zahraničným psom treba priložiť aj čitateľnú obojstrannú kópiu jeho PP!
V prípade, že majiteľ chovnej suky a majiteľ chovateľskej stanice nie sú totožní, priložte k prihláške na zápis šteniat zmluvu o postúpení práva chovu.20.1.2019
PLATBA ČLENSKÝCH POPLATKOV 2019

Vážení členovia klubu a milovníci Cavalier a King Charles španiel,
Dovolím si Vás touto cestou upozorniť, že členské príspevky treba uhradiť do 28.2. 2019.
Môžete tak spraviť prevodom na účet klubu v Slovenskej sporiteľni
číslo účtu 0011467458/0900.
IBAN: SK9609000000000011467458 BIC: GIBASKBX

Do správy pre príjemcu uvedťe svoje meno a priezvisko.
Ak ste tak už urobili, pokladajte predchádzajúce riadky za bezpredmetné.

Členský príspevok - hradí sa každoročne, najneskôr do 28.2. daného roka vo výške 10, - Euro pre stálych členov.
V prípade, že tento termín nestihnete, treba uhradiť členské zvýšené o zápisné, teda 15 ,- Euro. Nový člen paltí 15,- Euro.
Členovia z ČR môžu členský príspevok uhradiť na ktorejkoľvek z výstav, kde bude prítomný niekto z výboru klubu vo výške 10,- Euro.


tajomníčka klubu Petra Lackovičová


Postupne kompletizujeme a dopĺňame na web tabuľky šampiónov.
Nová inzercia, krytia a odchovy.